Eroshon.
 

Limpia un barika di seru. Loader ta limpia, rosa, bola tur sushi. Ta tera ta keda......te awa seru ta bai ku ne! E ora e bo tin un kunuku di baranka so.
 

 

     

 

Bo por evita eroshon dor di traha stail di terasanan, manera e pintura akibou ta mustra.
Antes e kunukeronan ta pone pieda pa e tera no lastra-bai. Tambe sa planta sentibibu pa wanta tera.